karate klub WAKIZASHI Ostrava

Ostrava-Poruba

SHOTOKAN KATA

Shotokan tiger
  • Heian Shodan            Heian Shodan-video

  • Heian Nidan              Heian Nidan-video

  • Heian Sandan            Heian Sandan-video

  • Heian Yondan            Heian Yondan-video

  • Heian Godan             Heian Godan-video

  • Tekki Shodan            Tekki Shodan-video

  • Bassai Dai                 Bassai Dai-video